Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program Rewitalizacji Gminy Chojna

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY CHOJNA
na lata 2018 - 2023

 

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na którym występuje ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Interesariuszami rewitalizacji będą w szczególności:

  • Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze.
  • Mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1,
  • Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • Organy władzy publicznej,
  • Podmioty inne niż wymienione wyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Podstawą do sfinansowania projektu rewitalizacyjnego, jak i każdego innego, są zasoby własne pomysłodawcy, w tym zasoby informacji i umiejętności w pozyskaniu pomocy finansowej (od podmiotów publicznych i prywatnych). Wachlarz możliwości jest dość szeroki, a określenie potencjalnych źródeł dofinansowania zależy od tego, czego projekt dotyczy i na czym będzie się koncentrował. Popularne jest założenie, że jedynym źródłem dofinansowania projektów rewitalizacyjnych są fundusze Unii Europejskiej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Największa część środków na działania rewitalizacyjne pochodzi z dwóch funduszy UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie 2014-2020 pomoc finansowa dla rewitalizacji dostępna będzie zarówno poprzez Regionalny Program Operacyjny Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023"

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172858

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV