Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Stypendium socjalne

Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr  XXXI/312/2005 z 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Chojna (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 44,poz. 1029, ze zm.) .

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2015r. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu (zgodnie z art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o  systemie oświaty).


POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznym kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/os. w rodzinie ( art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze  zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy CHOJNA

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Chojna.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Pouczenie: 

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn.  07 września 1991 r.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.)
 • Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
   

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązują FAKTURY VAT /Rachunki za:
1.    podręczniki, lektury, encyklopedie, słowniki i książki pomocnicze do nauki,
2.    zeszyty , przybory szkolne, plecaki, stroje sportowe,
3.    ubiór galowy tj, czarne/granatowe spodnie, spódnica i biała koszula/ bluzka.

FAKTURY VAT oraz Rachunki przyjmowane są od lipca 2015 r.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: 
1.    wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
2.    zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
3.    zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 ze zm.)
4.    zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o  pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
5.    oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
6.    zaświadczenie lub oświadczenie o decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7.    zaświadczenie lub oświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
8.    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – fundusz alimentacyjny.
9.    odcinek renty/emerytury.
10.    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z  prac dorywczych.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2013 r., np. w  formie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o  zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu. 

Dochody gospodarstwa domowego
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z  miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i  źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o  powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
W myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
2) zasiłku celowego,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
4) wartości świadczenia w naturze,
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji, zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Dla osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1  hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w  wysokości 250 zł. 
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
WNIOSKI SĄ DO POBRANIA W ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W  CHOJNIE UL. JAGIELLOŃSKA 12 (POKÓJ NR 9), NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OD 26 SIERPNIA 2015 r. lub z poniższych plików.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, tel. (91) 414 30 32 (wew.  31), e – mail k.domanska@asiis.edu.pl

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Pełnomocnictwo dla dziecka pełnoletniego

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach

Oświadczenie

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS w Chojnie

 

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o osiągniętych dochodach z prac dorywczych lub innych niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o otrzymywaniu alimentów

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oświadczenie o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172801

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV