Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „ Wyprawka szkolna”

I BENEFICJENCI PROGRAMU

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. ( Dz.U. z 2015r. poz. 938) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do:

  • a. klasy III szkoły podstawowej
  • b. klasy IV technikum

2. W 2015r. programem zostali objęci także uczniowie:

  • a. słabowidzący,
  • b. niesłyszący
  • c. słabosłyszący
  • d. z upośledzeniem umysłowy w stopniu lekkim
  • e. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach a-g,  -posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o  systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do następujących szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych ( z wyjątkiem klas I, II, IV), gimnazjów( z wyjątkiem klas I),, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z  niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas IV), gimnazjów (z wyjątkiem klas I) lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

II WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

1. Pomocy udziela się uczniom klas III szkoły podstawowej i klasy IV technikum, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 114) tj. aktualnie 574 zł netto na osobę w rodzinie.
Obecny okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2014r. do 31 października 2015r., czyli rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013. 
2. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt. 1, których dochód przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach III szkoły podstawowej lub VI technikum.

III TRYB UDZIELANIA POMOCY

1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 4 września 2015 r.
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

IV DOWODY ZAKUPU

1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - również zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ( prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – Wyprawka szkolna”.
3. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

V WYSOKOŚĆ POMOCY – określa załączona tabela

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Chojna dostępne są na stronie internetowej www.chojna.pl lub można je pobrać w każdej szkole na terenie gminy.

Wysokość dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych

Oświadczenie

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z opieki społecznej w Chojnie

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o osiąganych dochodach z prac dorywczych lub innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu (np. dodatek mieszkaniowy i inne)

Oświadczenie o otrzymywaniu alimentów

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu

Oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach

Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie: procedury składania przez dyrektorów szkół na terenie Gminy Chojna dokumentów w sprawie realizacji pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna".

Strona główna

Licznik odwiedzin

12173143

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV