Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2013 roku.

Zarządzenie nr 581 / VI / 2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 05 grudnia 2012 r.;


Burmistrz Gminy Chojna

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2013 roku.

Przedmiotem finansowania są zadania służące rozwojowi sportu na terenie gminy Chojna.

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 400.000,00 zł w tym na:

- zadanie nr ZBF/S/1/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów, lekkiej atletyki, kolarstwa, piłki siatkowej wraz z utrzymaniem terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie i budynku administracyjno – socjalnego;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 240.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/2/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Brwice;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 19.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/3/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Krzymów;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 19.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/4/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Lisie Pole;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 19.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/5/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Grzybno;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 19.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/6/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Białęgi;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 12.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/7/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Nawodna;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 12.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/8/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 30.000,00 zł

- zadanie nr ZBF/S/9/2013
organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych;
planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 30.000,00 zł

Warunki konkursu:
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami na realizację zadań należy złożyć:
•    w zamkniętej kopercie z napisem „Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w roku 2013”;
•    w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2012 r. do godz.1515;
•    w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna,  
w przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia ofert decyduje data stempla pocztowego.
2. Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Chojnie, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych (pokój nr 3, tel. 91 414 1035w. 64), i w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.chojna.pl.
 
3. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia nr 581/VI/2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 05 grudnia 2012 r.

5. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów
formalnych:
•    złożenie oferty po wymaganym terminie;
•    złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników;
•    złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
•    złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu.
    
6. Burmistrz Gminy Chojna, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona ofert.
7. Od decyzji Burmistrza o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

8. Wyniki konkursu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

9. Dotacje nie mogą być udzielone na:
•    wypłatę wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;
•    transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
•    zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
•    zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
•    zakup nieruchomości;
•    finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
•    działalności politycznej lub religijnej;
•    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym.

10. Wymagane załączniki do oferty:
•    aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u (wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby uprawnione statutowo;
•    statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo;
•    licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
•    pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji).

 

Regulamin otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2013 roku.;

Wzór oferty;

Wzór karty oceny ofert;

Wzór umowy;

Wzór sprawozdania końcowego;

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172939

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV