Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

PROJEKT SYSTEMOWY "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin"

Projekt „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin  współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie podsumowujące projekt  "Praca socjalna kluczem do  walki z bezradnością rodzin"  2012

W dniu 14 grudnia br  w Restauracji PIASTOWSKA w Chojnie odbyło się spotkanie połączone z uroczystym obiadem kończące działania w Projekcie systemowym w roku 2012. Na spotkanie zaproszono Burmistrza Gminy Chojna - Adama Fedorowicza oraz  Z-cę Wojciecha Długoborskiego, Przewodniczącego rady Miejskiej w Chojnie - Kazimierza Komorzyckiego oraz Z–cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie - Teresę Klisowską. Byli obecni również; Księgowy projektu - Patryk Szczapa, Pracownik socjalny - Wioletta Kowalczyk, Kierownik OPS - Agnieszka Horwat-Makowska, Koordynator projektu - Sylwia Balawejder oraz dwóch pracowników socjalnych OPS. Przybyli również wszyscy uczestnicy projektu w roku 2012.

Na początku głos zabrał P. Burmistrz - Adam Fedorowicz, który podziękował uczestnikom za czynny udział w projekcie, gratulował zdanych egzaminów oraz życzył wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy w dalszym życiu. Kierownik OPS'u - Agnieszka Horwat-Makowska również podziękowała uczestnikom, a także Koordynatorowi projektu, Księgowemu oraz pracownikowi socjalnemu, podkreślając, że bez pracy i zaangażowania tych osób projekt by nie powstał.

Koordynator projektu zaznaczyła jak ogromne zmiany zaszły w poszczególnych uczestnikach, które są widoczne gołym okiem. Uczestnicy nabrali pewności siebie, zmieniło się ich podejście do siebie samych, wiedzą czego oczekują, mają ogromny zapał do zastosowania zdobytych umiejętności  w swoim życiu. Sami uczestnicy podkreślali, że udział w projekcie zmienił ich pogląd na siebie, swoje rodziny i otoczenie. Bardzo się zżyli w grupie i będą te zawarte znajomości podtrzymywać.
 
Uczestnicy otrzymali z rąk P. Burmistrza dyplomy z podziękowaniami oraz  materiały promocyjne projektu – parasole i breloki. Spotkanie zakończyło realizację działań w projekcie w roku 2012. Koordyantor projektu przedstawił władzom plany działań w projekcie na kolejny rok.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie w okresie od marca 2008 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. PRACA SOCJALNA KLUCZEM DO WALKI Z BEZRADNOŚCIĄ RODZIN, Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; - priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej,

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  na rok 2008 upływał 31 stycznia 2008 roku,  złożyliśmy nasz wniosek w wym. terminie, niestety w trakcie oceniania wniosku pod względem formalnym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, nastąpiła zmiana wytycznych ( w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zmianie uległy również zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych). Zgodnie z nowymi obowiązującymi wytycznymi cały nasz wniosek musieliśmy dostosować do nowych wytycznych, co kosztowało nas sporo pracy i wysiłku. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia w realizacji podobnego przedsięwzięcia. Po dwóch tygodniach ciężkiej pracy złożyliśmy poprawiony wniosek i podpisaliśmy umowę ramową na lata 2007-2013, a od marca realizujemy nasz projekt z pozytywnym skutkiem, choć nie omijają nas małe potknięcia. Wierzymy, że na koniec tego roku będziemy mogli z nieukrywaną dumą powiedzieć, że osiągnęliśmy 100% zakładanych rezultatów.

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie korzysta prawie 600 rodzin, z zasiłków rodzinnych 1200, w sytuacji gdzie miasto liczy 7.248 mieszkańców, a gmina 6.931 jest to ogromna liczba. Głównym powodem przyznawania świadczeń pieniężnych jest bezrobocie, bezradność, różnego rodzaju uzależnienia. Wysoki poziom bezrobocia wynika nie tylko z braku miejsc pracy lecz także z utrwalanych negatywnych postaw klientów OPS; niechęć do poodejmowania zatrudnienia, postawy roszczeniowe, utrwalanie bezrobocia z pokolenia na pokolenie, nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w oparciu o własne możliwości. Duży odsetek osób bezrobotnych stanowią kobiety oraz mieszkańcy wsi. Z naszych doświadczeń wynika też, że wiele rodzin jest niewydolnych w pełnieniu swoich funkcji, odznaczają się zaburzoną strukturą  w postaci nieustabilizowanych formalnie i społecznie związków, rozkładem pożycia  małżeńskiego i rozpadem więzi rodzinnych.

Duży nacisk kładziemy na świadczenie pracy socjalnej lecz nadal jej ilość jest  niewystarczająca, z uwagi na coraz to nowe zadania i obowiązki. Pracownicy socjalni nie mogą skupić się wyłącznie na świadczeniu pracy socjalnej, dlatego w ramach projektu postanowiliśmy zwiększyć kadrę pracowników socjalnych, obecnie w naszym Ośrodku pracuje 7 pracowników socjalnych (wcześniej 5 prac.socj.). Zwiększenie kadry pozwoli na pracę z rodzinami i jednostkami w sposób intensywny i całościowo ukierunkowany na rodzinę czy osobę. Wiemy jak istotne jest poświęcanie czasu rodzinom dysfunkcyjnym, którego zawsze brakowało. Jak ważna jest zwykła rozmowa, ile czasu zajmuje pomoc w załatwieniu rozmaitych spraw. Pragniemy aby praca ta polegała na współpracy pracownika z rodziną, a nie na załatwianiu wszystkiego za nich, w rodzinie należy rozniecić ducha zmian, to oni mają proponować rozwiązanie problemu. Wiemy, że przed nami wiele pracy ale mamy nadzieję, że poprzez rozpowszechnianie pracy socjalnej profesja ta nabierz sensu, skróci się czas udzielania pomocy, zmniejszy się liczba klientów pomocy społecznej oraz koszt pomocy. Celem głównym  projektu jest wzmocnienie i poprawa społecznego funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.  

Rok 2008
Środki pozyskane z Unii Europejskiej w 2008 roku 110.416 PLN; w tym wkład własny 11.041,65 PLN. W 2008 roku podnieśliśmy kwalifikacje zawodowe uczestników projektu poprzez szkolenia zawodowe:
- Kurs komputerowy - 10 osób
- Szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości – 5 osób
- Warsztaty motywacyjne pn. Praca-pasja czy konieczność? – 15 osób


W ramach projektu zatrudniony został pracownik socjalny, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sukcesem projektu była 100 % frekwencja uczestników na szkoleniach oraz podjęcie zatrudnienia i uzyskanie samodzielności przez 3 osoby uczestniczące w projekcie, a także nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, przełamanie niechęci do pracy, wyzwolenie aktywności i samodzielności. Wkład własny  w wys. 11.041,65 zł został przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla każdego uczestnika projektu.

Rok 2009
Na rok 2009  zostały nam przyznane środki w kwocie 115.048,00 zł, w tym wymagany 10 %  wkład własny  11.504,80 zł. Grupa docelowa 10 kobiet, nieaktywnych zawodowo, w wieku produkcyjnym, korzystające ze świadczeń naszego OPS.
Zrealizowaliśmy następujące działania:
Konsultacje psychologiczne dla 10 uczestniczek projektu (na każdą uczestniczkę przypadało 5 godz. usługi doradczej)

Szkolenie zawodowe: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 10 kobiet.  30 godz. szkolenia zakończonego egzaminem praktycznym

Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej - 10 kobiet

Kurs języka niemieckiego w stopniu podstawowym - 10 kobiet

Warsztaty wyzwalające aktywne postawy poszukiwania pracy - 10 kobiet.

Praca socjalna pracownika socjalnego, którego zatrudnienie jest finansowane ze środków EFS z uczestniczkami projektu a także z osobami z otoczenia kobiet uczestniczących w projekcie (rodziny).

W wyniku naszych działań pracę podjęła 1 osoba, poprzez szkolenia zwiększyliśmy szanse tych kobiet na zatrudnienie dzięki uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzmocniliśmy ich  potencjał osobisty.

Rok 2010
W roku 2010 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 155.805,00 zł, w tym wymagany 10 % wkład własny 15.580,50 zł. Grupę docelową stanowi 10 kobiet, 7 kobiet kontynuuje swój udział w projekcie z roku 2009, 3 kobiety to nowe uczestniczki.

Marzec 2010. Warsztaty prawne 16 godz. – uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy. Mogły skorzystać z usług radcy prawnego w rozwiązywaniu swoich spraw, sporządzaniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym i pism sądowych.

Kwiecień 2010. Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla mamy” 40 godz. – celem zajęć było budowanie prawidłowych relacji dorosły-dziecko, zwiększanie świadomości rodziców na temat uzależnień i przemocy, konstruktywne rozwiązywanie problemów, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Maj/czerwiec 2010. Szkolenie zawodowe Opiekunka dziecięca 220 godz. – uczestniczki odbyły 108 godz. zajęć teoretycznych i 112 godz. zajęć praktycznych w Przedszkolu. Szkolenie miało na celu przygotowanie do wykonywania zawodu w charakterze opiekunki dziecięcej. Wszystkie uczestniczki pozytywnie zdały egzamin końcowy.

Lipiec 2010. Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) – 50 godz. Celem szkolenia było budowanie świadomości własnych preferencji zawodowych, indywidualnych możliwości i ograniczeń, które wpisywały się w aktualny stan rynku pracy. Szkolenie uzupełniono sesją indywidualną z doradcą zawodowym.

Sierpień 2010. Warsztaty kreowania własnego wizerunku – 40 godz. Dzięki warsztatom uczestniczki wiedzą jak dobierać uczesanie do typu urody, odpowiedniego makijażu (do pracy, na wieczór), jak kamuflować niedoskonałości, dobierać ubiór do typu sylwetki, jak dbać o siebie na co dzień.

Wrzesień 2010. Kurs języka niemieckiego dla średniozaawansowanych -60 godz. Kontynuacja kursu w stopniu podstawowym z ubiegłego roku, uczestniczki nabyły umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim (komunikatywnym).

Październik 2010. Szkolenie przyuczające do zawodu Modelistki dłoni – 72 godz. Po zakończeniu szkolenia kobiety będą wyposażone w wiedzę z zakresu manicure oraz zabiegi pielęgnacyjne i odżywcze dłoni, przedłużanie i modelowanie paznokci na tipsie-żelem i fiberglasem, zdobnictwo paznokci klasyczne, nawierzchniowe i przestrzenne techniką żelową, akrylową i innymi materiałami.

Listopad/grudzień 2010. Przeprowadziliśmy  terapię grupową, która polegała na spotkaniach z psychoterapeutą, przeprowadzeniu analizy problemów, a następnie podniesienie świadomości następujących problemów: Patologiczna rodzina (jak nie przenosić jadu), wielodzietność (funkcjonowanie w rodzinie wielodzietnej, odpowiedzialność za wychowanie dzieci), alkoholizm (etapy, możliwości pomocy, terapii, DDA), agresja (etapy agresji, typy agresorów i ofiar, umiejętność reakcji na zachowania agresywne), kłopoty wychowawcze, zagrożenie bezdomnością i bezrobociem. W ramach prowadzonej psychoterapii  były prowadzone również działania skierowane do rodzin kobiet uczestniczących w projekcie mające na celu odbudowanie zakłóconych więzi, umiejętność wzajemnego porozumienia, odbudowa poczucia bezpieczeństwa w rodzinach. Terapia trwała 2 miesiące i zakończyła realizację naszych działań w projekcie w 2010 roku.

Rok 2011
W roku 2011 otrzymaliśmy dofinansowanie  w kwocie 180.813,00 zł, w tym wymagany 10 % wkład własny 18.081,30 zł. Grupę docelową stanowiło 15 osób, 10 kobiet i 5 mężczyzn.

Od 2011 roku wprowadziliśmy model indywidualnej asysty rodzinnej jako nowa, innowacyjna forma wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie. Zatrudniliśmy 2 Asystentów Rodzin, którzy pracują owali w miejscach zamieszkania rodzin. Rola Asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin zagrożonych różnymi dysfunkcjami, rodzinami w kryzysie, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Praca Asystenta polega również na wyrównaniu umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny.  

Uczestnikami naszego projektu  w 2011 roku bylo 15 osób (10 kobiet, 5 mężczyzn).  
1. FLORYSTA-BUKIECIARZ-dla 10 uczestniczek, w ramach zajęć praktycznych powstało kilkanaście kompozycji kwiatowych, które pracownicy OPS pozostawili na grobach zmarłych, którzy nie mieli bliskich.
2. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - przygotowanie od zawodu Asystenta Os. Niepełnosprawnej (ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju).
3. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ( w ramach zajęć praktycznych uczestnicy wyremontowali łazienkę w budynku OPS).

Przez cały rok uczestnictwa w projekcie uczestnicy a także członkowie ich rodzin mogą korzystać z nieograniczonego wsparcia  PSYCHOTERAPEUTY.


W miesiącu grudniu 2011 roku zakończyliśmy czwarty rok realizacji projektu.

W roku 2011 w projekcie brało udział  15 osób, każda osoba była objęta 3 instrumentami aktywnej integracji:
- 5 osób ukończyło szkolenie zawodowe „ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” i uzyskało  certyfikat uprawniający do wykonywania nowego zawodu.
- 5 osób ukończyło Kurs  FLORYSTA-BUKIECIARZ, dzięki któremu nabyli umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zawodzie Bukieciarza.
- 5 osób ukończyło szkolenie zawodowe TECHNOLOG ROBOT WYKOŃCZENIOWYCH, w ramach zajęć praktycznych wyremontowana została łazienka w budynku OPS.

W trakcie trwania projektu uczestnicy, a także członkowie ich rodzin mogli korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologa/psychoterapeuty w rozwiązywaniu problemów, dający  emocjonalne wsparcie, dotarcie do źródeł siły jego osobowości, jego potencjału i indywidualnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz wzmocnienie jego przekonań i emocji, a także obiektywizowanie i objęcie kontrolą negatywnych uczuć, takich jak lęk, poczucie bezradności, pesymizm i brak nadziei.

W 2011 roku zastosowaliśmy nową, innowacyjną formę wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej – model indywidualnej asysty rodzinnej. Zatrudniliśmy dwóch  ASYSTENTÓW RODZIN, którzy zostali skierowani do pracy w 12 środowiskach rodzinnych z terenu Gminy Chojna. Asystenci pracowali z rodzinami w celu zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenia ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienia samooceny, wzbudzeniu wiary w swoje możliwości oraz motywowania do podjęcia działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.

Podsumowując: Nasi uczestnicy wysoko ocenili pomoc ze strony asystentów rodzin, a my widzimy, że ich praca miała sens. Mieszkania nabierają czystości. Rodzice więcej czasu i zainteresowania poświęcają swoim dzieciom. Starają się uporządkować sprawy urzędowe. Trudno mówić iż zostały odbudowane prawidłowe relacje między  członkami rodziny, ale posuwając się małymi kroczkami jest szansa na sukces, a to co zostało już zrobione napawa optymizmem, iż sytuacja dziecka i rodziny może w wielu przypadkach zmienić się na lepsze.

Model  wsparcia rodzin w postaci asysty rodzinnej zastosowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej ma strategiczne znaczenie w nowoczesnej polityce społecznej i stanowi fundamenty pod nową politykę społeczną w Gminie Chojna.

WSZYSTKIM  NASZYM  UCZESTNIKOM  PROJEKTU  W  ROKU  2011 SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY  ZA  WYTRWAŁOŚĆ,  UPÓR  I KONSEKWENTNOŚĆ, JEDNOCZEŚNIE  ŻYCZYMY  WIELU  GŁEBOKICH I RADOSNYCH  PRZEŻYĆ  I  WYTRWAŁOŚCI  W  DĄŻENIU  DO CELÓW. 

Od miesiąca stycznia 2012 rozpoczęliśmy kolejny piąty już rok realizacji naszego projektu.

Jego realizacja dała pracownikom naszego Ośrodka dodatkowe narzędzie do pracy z klientami, natomiast klientom realną szansę na zmianę swojej sytuacji społecznej i zawodowej. Podczas realizacji projektu beneficjenci mają okazję przekonać się, iż pomimo barier z jakimi muszą się mierzyć każdego dnia, mogą i potrafią dokonywać zmian w swoim życiu.

W miesiącu kwietniu zakończyliśmy realizację szkolenia w zawodzie Glazurnik-Posadzkarz dla 5 mężczyzn. Szkolenie trwało 2 miesiące, w ramach zajęć praktycznych została wyremontowana łazienka w budynku naszego OPS. Efekty tych prac można podziwiać na zdjęciach z zajęć praktycznych.

Panowie, którzy wzięli udział w szkoleniu wykazali się ogromnym zapałem, dyscypliną i zaangażowaniem przy wykonywaniu prac. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich punktualności, systematyczności a przede wszystkim chęci.
Gratulujemy i dziękujemy !!!

 


 

INFORMACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie informuje, że w  każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca począwszy od m-ca MARCA 2012 do LISTOPADA 2012, w godz. od 12.00 do 15.00 w siedzibie OPS, pok. Nr 16 pełni dyżur psycholog/psychoterapeuta dostępny dla wszystkich uczestników projektu systemowego pn. „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”

Terminy:
Marzec:2.03.2012 , 30.03.2012
Kwiecień: 6.04.2012 , 27.04.2012
Maj: 4.05.2012 , 25.05.2012
Czerwiec: 1.06.2012 , 29.06.2012
Lipiec: 6.07.2012 , 27.07.2012
Sierpień: 3.08.2012 , 31.08.2012
Wrzesień: 7.09.2012, 28.09.2012
Październik: 5.10.2012 , 26.10.2012
Listopad: 2.11.2012 , 30.11.2012

Istnieje możliwość indywidualnego dobrania terminu spotkania w siedzibie OPS lub w miejscu zamieszkania. Terminy ustalamy w porozumieniu z koordynatorem projektu i Izabelą Sienkiewicz - psycholog.

Strona główna

Licznik odwiedzin

12172907

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV