Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do składania ofert na zakup samochodów pożarniczych

2021-09-02 09:21:13

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodów pożarniczych: JELCZ 325 i STAR 266

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna;
tel. 91 414 10 35, fax 91 414 11 17;
e-mail: info@chojna.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

1) Samochód pożarniczy  – JELCZ 325,  rok produkcji – 1983;
        Stan licznika – 29 328 km;
        Paliwo – ON;

Dane uzupełniające:

 • samochód sprawny; 
 • jest ubezpieczony (do 31.12.2021).
 • zbiornik wodny 6600 l;
 • liczba miejsc siedzących - 5;
 • dwa działka wodne;
 • pojemność/moc silnika – 11100 cm3 / 100 kW = 136 kM
 • autopompa – GCBA 6/32

Minimalna cena sprzedaży 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).Samochód można oglądać przy garażu OSP w Chojnieprzy ul. Bałtyckiej Nr 5 w dniach od  01 do 14 września 2021 roku. 

2) Samochód pożarniczy – STAR 266,  rok produkcji – 1994;
        Stan licznika – 26 428 km;
        Paliwo – ON;

Dane uzupełniające:

 • samochód sprawny; 
 • jest ubezpieczony (do 31.12.2021).
 • zbiornik wodny 3000 l;
 • liczba miejsc siedzących - 3;
 • działko wodne;
 • pojemność /moc silnika – 6842 cm³ / 110  kW
 • autopompa – GBA 3/16

Minimalna cena sprzedaży 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).Samochód można oglądać przy remizie OSP w Strzelczynie  w dniach od  01 do 14 września 2021 roku. 

3. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie. Osoba do kontaktu: , tel. 91 414 12 95  w. 36,  kom. 695 330 240

4. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

5 . Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ……………………” „Nie otwierać przed godziną 9.30  dnia 15 września 2021 r.". Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.  Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września 2021 r. do godz. 9.00 w siedzibie sprzedającego pod adresem Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnie w sali nr 17. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

 


Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.
1)    Pojazdy służyły wyłącznie celom statutowym (bezpieczeństwo przeciwpożarowe) – sprzedaż niepodlegająca podatkowi VAT.
2)    Podstawą sprzedaży w/w pojazdów będzie umowa cywilnoprawna.


6. Informacje dodatkowe
1)    Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych
w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu 91 414 10 35 w.36 , kom.. 695 330 240.
2)    Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chojna nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Chojnie w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie. 
3)    Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży 
4)    W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
5)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. 
6)    Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
7)    Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna:

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Gmina Chojna reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna ul. Jagiellońska 4  74-500 Chojna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnie  będzie pod numerem tel. 91 414 10 35 w. 35 lub email: informatyk@chojna.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

JELCZ

STAR

 

 Strona główna

Licznik odwiedzin

11386696

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV