Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczące zmian granic administracyjnych miasta Chojna

2021-02-01 12:39:34

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja. Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 oraz 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic miasta Chojna poprzez włączenie części sołectwa Mętno tj. części obrębu Wilkoszyce, określonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic miasta Chojna poprzez włączenie części sołectwa Czartoryja tj. części obrębu Barnkowo, określonej na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Gminy Chojna z ograniczeniem do mieszkańców miasta Chojna oraz sołectwa Mętno.

        2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 2 skierowane są do mieszkańców Gminy Chojna z ograniczeniem do mieszkańców miasta Chojna oraz sołectwa Czartoryja.

§ 4.1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 15.02.2021r. do 12.03.2021r. włącznie, w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej i elektronicznej. 

       2. Ankiety konsultacyjne, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia, dostępne są:

a) na stronie internetowej www.bip.chojna.pl w zakładce konsultacje z mieszkańcami, 

b) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok nr 12)

c) w biurze nr 8 Urzędu Miejskiego w Chojnie,

d) w Centrum Informacji, pl. Konstytucji 3 Maja,

       3. Ankieta konsultacyjna, w przedmiocie określonym w § 1 zawierać będzie pytanie następującej treści: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Chojna polegającą na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Mętno, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego Wilkoszyce?”

       4. Ankieta konsultacyjna, w przedmiocie określonym w § 2 zawierać będzie pytanie następującej treści: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Chojna polegającą na włączeniu do miasta Chojna - części obszaru sołectwa Czartoryja, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego Barnkowo?”

      5. Wypełnioną ankietę konsultacyjną można składać w miejscach ich udostępnienia oraz przesłać elektronicznie na adres e-mail: abrzezinska@chojna.pl, info@chojna.pl

§ 5 Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej tylko jeden raz.

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 7. Informacje o konsultacjach zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej chojna24.pl.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, tablicach ogłoszeń sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja, stronie internetowej Gminy Chojna www.chojna.pl oraz www.bip.chojna.pl.

 

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zmiany granic miasta Chojna
polegającej na włączeniu do miasta Chojna
- części obszaru sołectwa Mętno

ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie zmiany granic miasta Chojna
polegającej na włączeniu do miasta Chojna
- części obszaru sołectwa Czartoryja

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2021
Powiększenie miasta Chojna poprzez włączenie części obrębu Wilkoszyce

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2021
Powiększenie miasta Chojna poprzez włączenie części obrębu Barnkowo

 Strona główna

Licznik odwiedzin

11456101

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV