Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2019-03-25 12:01:15

I. Zamawiający:
Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Realizacja zadań z zakresu psychiatrii związanych z:

 1. profilaktyką uzależnień problemów psychicznych, behawioralnych i patologii społecznej ze szczególnym problemem alkoholizmu, AIDS-HIY, przemocy w rodzinie i szkole oraz przygotowania do życia w rodzinie,
 2. wspieranie zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego dziecka i młodzieży,
 3. w systemie popołudniowym dla osób uzależnionych i współuzależnionych,i Rehabilitacji, oraz Konsultacje terapeutyczne, całościowy program psychoterapeutyczny Terapii ds. Zespół przez skierowanym osobom lekarskich porad 3. udzielaniem
 4. wskazanym przez12 godzin w miesiącu czasie tj. osób uzależnionych w miejscu i w ramach psychiatrii dla onsultacyjnego Gminnego Punktu Informacyjno-KProwadzenie przez Gminną Komisję. 4.wydawanie opinii biegłego sądowego dotyczących uzależnień alkoholowych skierowanych Zamawiającego.

V. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: maja 2019 r. -  grudzień 2019 r.

VI. Wymagania;

 • kwalifikacje zawodowe,
 • doświadczenie w pracy terapeutycznej,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z ww. zakresu.

VII. Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 • rekomendacje i referencje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

VIII. Warunki podlegające ocenie:

 • cena,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • doświadczenie zawodowe,

IX. Informacje dodatkowe:

 • dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - „Usługi psychiatryczne w zakresie uzależnienia od alkoholu" za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) na adres Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74 -500 Chojna lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 (sekretariat - pok. nr 12,1 piętro) w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. godz. 15 15,
 •  oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za świadczenie usług z  uwzględnieniem  konieczności  ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu  do  miejsca świadczenia konsultacji,
 • zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
 • o wyniku naboru Gmina poinformuje telefonicznie,
 • informacji dotyczących naboru udziela: Inspektor Leokadia Pohorecka - tel. 91 414 10 35 (wew. 60).

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Urząd Miejski w Chojnie spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Chojnie, 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 4, e-mail: info@chojna.pl - reprezentowany przez Burmistrza Gminy Chojna.
 2. Urząd Miejski w Chojnie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontaktować można się poprzez adres e-mail iod(g),chojna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1986 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej lub do państwa trzeciego, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Posiada  Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie  danych,  do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

OFERTAStrona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8972059

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV