XLV sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2018-06-18 12:11:47

Porządek obrad
XLV sesji Rady Miejskiej w Chojnie
21 czerwca 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad. 
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII i z XLIV sesji Rady.
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w gminie Chojna.
9.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2017 rok.

 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2017 rok;
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2017 rok;
 • przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna za 2017 rok wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok;
 • przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej z bonifikatą, położonej w Chojnie przy ul. Odrzańskiej. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. (obr. Chojna)

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego obiektu sakralnego w 2018 roku.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno wschodniego, w gminie Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie z tytułu opłat za najem lokalu mieszkalnego. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

23.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

24.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
26.    Zamknięcie obrad. Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8628465

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV